Onderbouw


Groep 1 t/m 4
De jongste en oudste kleuters zitten op obs Mondriaan in dezelfde groepen. We weten dat de kinderen elkaar dan beter kunnen helpen en stimuleren. Groep 3 en 4 zijn jaargroepen.
De nadruk ligt bij de jongste kleuters op het wennen aan het naar school gaan. Er is daarom veel aandacht voor gewoontevorming en regelmaat. Een goed hulpmiddel hierbij is het zogenaamde dagritmebord, waarop met foto's wordt aangegeven wat de groep die dag gaat doen. Hierdoor weet het kind wat er gaat gebeuren.
Veel kinderen zitten tweeënhalf à drie jaar in een kleutergroep, afhankelijk van hun geboortedatum, aard en aanleg. We voeren regelmatig observaties uit om de ontwikkeling te volgen.
Een kind moet de tijd gegund worden om in groep 1/2 een stevige basis te leggen voor de rest van de schooltijd. Succesvol groep 3 doorlopen lukt pas als een kind daaraan toe is.

Taalplusgroep
Elk jaar wordt voornamelijk in groep 3 bekeken welke leerlingen in aanmerking komen voor een extra impuls voor taalontwikkeling in groep 4. De selectie vindt in nauw overleg met de ouders / verzorgers plaats. Bij de selectie wordt gebruik gemaakt van diverse toetsresultaten en observaties. Na dit schooljaar stromen ze door naar de voor hen bestemde reguliere groep. Vanaf schooljaar 2012 – 2013 is er formatie beschikbaar voor groep 5, 6, 7 en 8 voor de begeleiding van leerlingen die in de taalplusgroep hebben gezeten.

Taalvaardigheid
De basis van al ons onderwijs is taal, daarom wordt hier ook heel veel aandacht aan besteed. In groep 1 en 2 zijn al voorbereidingen voor het lezen getroffen, maar in groep 3 wordt methodisch met leren lezen begonnen. Dit gebeurt aan de hand van een aantal verhalen uit de methode Veilig Leren Lezen. Als vervolg hierop start het leesonderwijs. Met behulp van leestoetsen kunnen we de vorderingen van leerlingen bepalen. Naast het klassikaal lezen en de boekenprojecten worden de leerlingen ook gestimuleerd om boeken te lezen. In de klas en in de schoolbibliotheek zijn voldoende boeken aanwezig. Het is belangrijk dat ook thuis regelmatig gelezen wordt met de kinderen. Dit hoeft niet zo lang, als het maar regelmatig gebeurt. Vanaf groep 4 gebruiken we hiervoor de methode Taalactief. Voor begrijpend lezen gebruiken we de methode Nieuwsbegrip, want het goed kunnen lezen van een tekst is belangrijk, maar ook het begrijpen wat er gelezen wordt, is zeker zo belangrijk.

Rekenvaardigheid
Bij het rekenonderwijs wordt veel aandacht besteed aan het inzicht en begrijpen van rekenproblemen. Niet alleen maar de maniertjes leren om een som op te lossen. Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen praktische rekenproblemen in het dagelijks leven kunnen oplossen. Vanaf groep 3 gebruiken we hiervoor de methode Wereld in Getallen. 

Expressie
Met de expressieactiviteiten op obs Mondriaan bedoelen we muziek, tekenen, handvaardigheid en dramatische expressie. Muziek betekent in elke groep zingen. Soms met behulp van cd’s, maar ook in een aantal groepen met de gitaar als begeleidingsinstrument. Daarnaast zijn er allerlei eenvoudige instrumenten op school aanwezig, waarmee de kinderen zelf muziek kunnen maken.

Tekenen en handvaardigheid zijn twee activiteiten die ook in alle groepen minimaal één keer per week aan de orde komen. Vooral in de lagere groepen is dit meerdere keren per week en bij de kleuters zelfs elke dag. Er worden allerlei materialen gebruikt: van kleurpotloden en viltstiften tot klei en papier-maché. Daarnaast worden diverse technieken gebruikt zoals: stempelen, zagen en vlechten. Bij dramatische expressie leren we de kinderen om zich vrij te uiten. Dit kan geoefend worden aan de hand van toneelstukjes, optredens, rollenspelen, enz.

Bewegingsonderwijs
Het bewegingsonderwijs neemt op obs Mondriaan een speciale plaats in. We zien het bewegen als gedrag, zowel het lichamelijke als het verstandelijke aspect van het bewegen worden aangesproken in de les. Door middel van verschillende bewegingssituaties willen wij de kinderen laten kennismaken met en opvoeden in vele vormen van bewegen. Gezondheid, samenwerking, fairplay, omgaan met/in nieuwe bewegingssituaties en introductie in de sport- en beweegcultuur krijgen volop de aandacht.
Om dit te kunnen verwezenlijken hebben wij een goed uitgeruste sporthal en speellokaal tot onze beschikking. Tevens kunnen we gebruik maken van een buitenaccommodatie naast de school. Om kinderen ook met andere bewegingsvormen kennis te laten nemen, gaan wij elk jaar een keer buiten de school klimmen, schaatsen en zwemmen. Alle lessen worden gegeven door vakleerkrachten in samenwerking met de groepsleerkrachten. Het leren in de klas kan ondersteund worden door het bewegingsonderwijs en andersom.

Bij de binnen- en buitenlessen moeten de kinderen gymkleding en gymschoenen dragen. Kinderen bewegen prettiger in gymkleding en ook wat betreft de hygiëne is gymkleding noodzakelijk.