Informatie


De dagelijkse gang

 

Op obs Mondriaan wordt gewerkt met jaargroepen. Dit betekent dat leerlingen van dezelfde leeftijd in dezelfde groep geplaatst zijn. Een uitzondering hierop vormen de kleutergroepen en de NT2-groepen. Deze zijn heterogeen samengesteld.

Soms blijven leerlingen een jaar langer in een bepaalde jaargroep, omdat ze nog niet aan de volgende groep toe zijn. Dit gaat altijd in overleg met de ouders.

Bij de verdeling van de groepen wordt een splitsing gemaakt in onder- en bovenbouw. De onderbouw bestaat uit de groepen 1, 2, 3 en 4. De bovenbouw uit de groepen 5, 6, 7 en 8. Combinatieklassen worden gemaakt indien de leerling samenstelling dit noodzakelijk maakt. Gestreefd wordt naar zo klein mogelijke homogene groepen. Binnen de jaargroepen wordt er vaak met meerdere leerkrachten gewerkt. Kinderen krijgen binnen de klas en soms er buiten extra hulp en uitleg. Dit kunnen kinderen zijn die iets nog niet goed begrijpen of kinderen die juist alles heel goed begrijpen en graag verder willen. Ook met behulp van de computer wordt er extra hulp gegeven.

Wij willen de mogelijkheden van elk kind zo goed mogelijk benutten en ervoor zorgen dat ze straks naar een vervolgschool kunnen waar ze het beste tot hun recht komen.

 

Taalplusgroep

Elk jaar wordt voornamelijk in groep 4 bekeken welke leerlingen in aanmerking komen voor een extra impuls voor taalontwikkeling in groep 5. De selectie vindt in nauw overleg met de ouders / verzorgers plaats. Bij de selectie wordt gebruik gemaakt van diverse toetsresultaten en observaties. Na dit schooljaar stromen ze door naar de voor hen bestemde reguliere groep. 

Vanaf schooljaar 2012 – 2013 is er formatie beschikbaar voor groep 6,7 en 8 voor de begeleiding van leerlingen die in de taalplusgroep hebben gezeten.

 

NT2-opvang

Naast de groepen zoals hierboven beschreven, verzorgt obs Mondriaan ook

het onderwijs aan leerlingen die rechtstreeks uit het buitenland komen. Deze leerlingen die uit de gehele stad en ook uit de omliggende regio afkomstig zijn, krijgen onderwijs in aparte groepen waarbij de nadruk ligt op de Nederlandse taalverwerving.

De leerlingen worden over het algemeen ingedeeld op basis van hun leeftijd.

In het lesprogramma wordt de nadruk gelegd op de Nederlandse taal. Daar

waar mogelijk komen ook de andere vakgebieden aan de orde. In alle

groepen is naast de leerkracht een onderwijsassistent werkzaam. Het lesprogramma wordt afgestemd op het ontwikkelings- en taalniveau van de leerlingen. Leerlingen die in de NT2-groepen worden geplaatst, verblijven hier afhankelijk van hun ontwikkeling één tot anderhalf jaar. Per kerst- en zomervakantie wordt bekeken in hoeverre een leerling kan uitstromen naar het reguliere onderwijs.