Medezeggenschapsraad


DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

Algemeen
De medezeggenschapsraad, afgekort MR, heeft als taak het behartigen van de belangen van ouders, kinderen en personeel bij het tot stand komen van het schoolbeleid. Dit gebeurt in goed overleg met de directie die de MR betrekt in haar besluitvorming. Bovendien is dit wettelijk geregeld in de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS).


De rol van de MR binnen de school
De MR spreekt zowel voor ouders, leerlingen als personeel en heeft het recht om met het bevoegd gezag alle onderwerpen te bespreken die de school betreffen. Ook heeft de MR recht op alle informatie die voor het uitoefenen van die taak noodzakelijk is. Volgens de regels zoals die zijn vastgelegd in het MR reglement, heeft de MR advies- dan wel instemmingsrecht.
De MR heeft instemmingbevoegdheid in een aantal aangelegenheden. Dat betekent dat er pas een besluit over deze onderwerpen mag worden genomen als de MR het ermee eens is. Soms geldt de instemmingbevoegdheid uitsluitend voor één van de afzonderlijke geledingen van de MR (personeel of ouders). Het gaat over onderwerpen zoals:
• onderwijskundige doelstellingen
• schoolplan
• schoolgids
• arbeidsomstandigheden
• schoolreglement
• schooltijden
• zorgplan

De MR heeft adviesbevoegdheid in een aantal aangelegenheden. Dat betekent dat de MR vooraf in de gelegenheid gesteld wordt advies uit te brengen over de door het bevoegd gezag voorgenomen besluiten met betrekking tot bijvoorbeeld:
• financieel meerjarig beleid, hoofdlijnen
• beleid t.a.v. organisatie van de school
• deelneming aan een onderwijskundig project of experiment
• regeling van de vakantie
• beleid t.a.v. nieuwbouw of belangrijke verbouwing
• aanstelling of ontslag van de schoolleiding
Het MR reglement is te vinden op de site van het OPODordrecht.